Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Prodávající je společnost Politinkers s.r.o. se sídlem Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6, IČ: 07134568, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295182. E-mail: info@politinkers.cz.

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.volebniporadna.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Informace o produktech a cenách

1. Informace o produktu, včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastností, jsou kupujícímu předány a sjednány s ním individuálně. Ceny zboží jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty, včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží.

2. Produktem je digitální obsah, konkrétně uvedení názvu společnosti a loga, které kupující při objednávce předá, v ebooku Krajské volby 2020: Kapesní průvodce kandidáta do krajského zastupitelstva a následná publikace ebooku na stránkách www.volebniporadna.cz.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu

1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.

2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

3. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním storna na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

IV. Platební podmínky a dodání produktu

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101442325/2010, vedený u Fio banka, a.s.

2. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3. Ebook je volně ke stažení na www.volebniporadna.cz a kupujícímu je po výrobě zaslán na e-mail.

4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Splatnost faktury je 7 dní od jejího vystavení.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2. Kupující může požádat o výmaz údajů z ebooku na e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách bez nároku na vrácení peněz.

3. Pakliže kupující neuhradí plnou výši do data splatnosti faktury, má prodávající právo na odstoupení od smlouvy.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal, má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly.

2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat opravu údajů.

3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2020.